:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายไททัศน์ ธรรมเนียมตัน
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นางสาวเกษณี ไพรสูงส่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาววรารัตน์ สุดใจ
คนงานทั่วไป
นางสาวปทิตตา วงค์วรชน
จ้างเหมาบริการ
นายฉัตรมงคล ปาละ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวเจนจิรา วิจิตร
จ้างเหมาบริการ
นายณัฐพนธ์ แก้วสาคำ
พนักงานขับรถปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
นายชลภัทร ดาวเด่น
พนักงานขับรถปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
นางสาวสุภัทรา โพธิ์เรือง
จ้างเหมาบริการ
นายชรอ ทนานัน
จ้างเหมาบริการ