:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047
หัวหน้าส่วนราชการ
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยวม
รักษาการผู้อำนวยการกองสธารณสุขฯ
นางนภัสวรรณ คงอุป
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสารภี แสงสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสุชาติ ผิวนวล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายภุชงค์ ฝั่นเต่ย
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา