:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047
หัวหน้าส่วนราชการ
นายสุชาติ ผิวนวล
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยวม
นางนภัสวรรณ ยาทา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกรรนิกา ปัญโยคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสุชาติ ผิวนวล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางลีฬฆวรรณ ทินแย่ง
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสมเกียรติ มะขาม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา รักษาราชการแทน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา