:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047
คณะผู้บริหาร
นายสงวน ศรีสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม
092-9719736
นายอินสอน อินตาวงษ์
รองนายกเทศมนตรี
086-1840173
นายจำลอง ศรีสวัสดิ์
รองนายกเทศมนตรี
นายพัลลภ หว่าละ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม
084-7419090
นายสมพล ปัญโญนันท์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม
086-1945738