:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047
กองการศึกษา
นายสมเกียรติ มะขาม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวพิชญากร คำมูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายภุชงค์ ฝั่นเต่ย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวสุพิมน มานะจิต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวศิริขวัญ ทะนันชัย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธีรภัทร แก้วมา
พนักงานจ้างทั่วไป