:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047
กองการศึกษา
นายภุชงค์ ฝั่นเต่ย
นักวิชาการศึกษา
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวพิชญากร คำมูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธีรภัทร แก้วมา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวศิริขวัญ ทะนันชัย
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสายใจ ตระกูลพัฒนาคีรี
จ้างเหมาบริการ