:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047
กองคลัง
นางศศิพิมล ตาบาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวกรรณิการ ปัญโญคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางณัฐชยา ปัญโยคำ
นักวิชาการคลัง
นางอาทิตยา ไพรพนาพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางอำภา นาสา
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางวารุณี แก้วสุทธิ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวนริศรา บุญมาคำ
คนงานทั่วไป
นางรัตนา กันธิยะ
คนงานทั่วไป
นางสาวพัดชา หล่ำรัศมี
จ้างเหมาบริการ
นางสาวพิชญาภา ศรีสุดาวงศ์
จ้างเหมาบริการ
นางสาวชไมพร ยุทธกิจรัตนา
จ้างเหมาบริการ