:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลแม่ยวม

 "บริการดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ภายใต้วิถีชีวิตพอเพียง"

 

พันธกิจการพัฒนา


พันธกิจที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารงานเพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
พันธกิจที่ ๒ พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรให้เป็นกลไกสนับสนุนการจัดทำบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้สมบูรณ์น่าอยู่อาศัย
 
พันธกิจที่ ๔ จัดการขยะมูลฝอย กำจัดสิ่งปฏิกูลในพื้นที่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน
 
พันธกิจที่ ๕ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
 
พันธกิจที่ ๖ ทำนุ บำรุงแหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
พันธกิจที่ ๗ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของประชาชน