:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

 

ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลแม่ยวม

 

๑. สัญลักษณ์


๒. คำขวัญ แม่ยวมถิ่นสักใหญ่ สาละวินใสหาดทรายขาว โรงพักเก่าในตำนาน เล่าขานพระธาตุดงคำ งามล้ำพระธาตุจอมกิตติ

๓. ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ อาณาเขตติดต่อ

            เทศบาลตำบลแม่ยวม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สะเรียง ห่างจากอำเภอแม่สะเรียงประมาณ ๓ กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ ๒๘๔.๕ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๑๗๗,๘๑๓ ไร่

            ทิศเหนือ              ติดต่อกับตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง

            ทิศใต้                 ติดต่อกับตำบลสบเมย และตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย

            ทิศตะวันออก        ติดต่อกับตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง และตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย

            ทิศตะวันตก          ติดต่อกับแม่น้ำสาละวิน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

๔. พื้นที่ชายแดน

            หมู่ที่ ๗ บ้านท่าตาฝั่ง ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

๕. ลักษณะภูมิประเทศ

            ภูมิประเทศของตำบลแม่ยวม ร้อยละ ๘๕ โดยประมาณ เป็นป่าไม้และภูเขาสูงไปจนจรดแม่น้ำสาละวินทางทิศตะวันตก โดยมีแม่น้ำยวมไหลผ่านทางทิศตะวันออก นอกจากนี้ร้อยละ ๑๕ เป็นที่ราบหุบเขา ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตร

๖. หมู่บ้าน

            เทศบาลตำบลแม่ยวม มีทั้งหมด ๑๓ หมู่บ้าน ประกอบด้วย

           หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำดิบ, หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยวอก, หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งแพม, หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสิงห์, หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยทราย, หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยโผ, หมู่ที่ ๗ บ้านท่าตาฝั่ง, หมู่ที่ ๘ บ้านคะปวง, หมู่ ๙ บ้านแม่กองแป, หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่กองคา, หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยบง, หมู่ที่ ๑๒ บ้านแพะคะปวง และหมู่ที่ ๑๓ บ้านจอมกิตติ

๗. ข้อมูลประชากร ประชากรทั้งหมด ๑๐,๐๗๓ คน  ชาย ๕,๐๒๙ คน  หญิง ๕,๐๔๔ คน  ครัวเรือน ๔,๒๙๔ ครัวเรือน

๘. ภาพรวมเศรษฐกิจ

            ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ ทำอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือ รับจ้าง และค้าขาย

๙. เกษตรกรรม

            ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ข้าวโพด และพืชไร่

๑๐. ศาสนสถานในพื้นที่

            วัดในพื้นที่ตำบลแม่ยวม มี ๗ วัด ได้แก่

๑. วัดน้ำดิบ ตั้งอยู่บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ ๑

๒. วัดห้วยวอก ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยวอก หมู่ที่ ๒

๓. วัดทุ่งแพม ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งแพม หมู่ที่ ๓

๔. วัดห้วยทราย ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๕

๕. วัดห้วยสิงห์ ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ ๔

๖. วัดคะปวงนอก ตั้งอยู่ที่บ้านคะปวง หมู่ที่ ๘

๗. วัดพระธาตุตอมกิตติ ตั้งอยู่ที่บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ ๑๓

ที่พักสงฆ์ในพื้นที่ตำบลแม่ยวม มี ๙ ที่ ได้แก่

๑. ที่พักสงฆ์ห้วยทรายใต้ ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๕

๒. ที่พักสงฆ์บ้านห้วยทรายบนดอย ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๕

๓. ที่พักสงฆ์บ้านห้วยโผ ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยโผ หมู่ที่ ๖

๔. ที่พักสงฆ์บ้านแม่กองแป ตั้งอยู่ที่บ้านแม่กองแป หมู่ที่ ๙

๕. ที่พักสงฆ์บ้านหนองกระต่าย ตั้งอยู่ที่บ้านแม่กองแป หมู่ที่ ๙

๖. ที่พักสงฆ์บ้านแม่กองคา ตั้งอยู่ที่บ้านแม่กองคา หมู่ที่ ๑๐

๗. ที่พักสงฆ์บ้านห้วยบง ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๑๑

๘. ที่พักสงฆ์พระธาตุแสงแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านแพะคะปวง หมู่ที่ ๑๒

๙. ที่พักสงฆ์สุสานน้ำดิบ ตั้งอยู่ที่บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ ๑๓

๑๑. สถานศึกษาในพื้นที่

            ๑. โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ หมู่ที่ ๑

            ๒. โรงเรียนบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ ๓

            ๓. โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ ๔

            ๔. โรงเรียนบ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๕

            ๕. โรงเรียนบ้านห้วยโผ หมู่ที่ ๖

            ๖. โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง หมู่ที่ ๗

            ๗. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม (สังกัดเทศบาลตำบลแม่ยวม) หมู่ที่ ๘

            ๘. โรงเรียนบ้านแม่กองแป หมู่ที่ ๙

            ๙. โรงเรียนบ้านแม่กองคา หมู่ที่ ๑๐

            ๑๐. โรงเรียนบ้านคะปวง หมู่ที่ ๑๒

            ๑๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยวม (สังกัดเทสบาลตำบลแม่ยวม) หมู่ที่ ๘

            ๑๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย (สังกัดเทสบาลตำบลแม่ยวม) หมู่ที่ ๕

            ๑๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสิงห์ (สังกัดเทสบาลตำบลแม่ยวม) หมู่ที่ ๔

            ๑๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กองแป (สังกัดเทศบาลตำบลแม่ยวม) หมู่ที่ ๙

            ๑๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโผ (สังกัดเทศบาลตำบลแม่ยวม) หมู่ที่ ๖

            ๑๖. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กองคา (สังกัดเทศบาลตำบลแม่ยวม) หมู่ที่ ๑๐

            ๑๗. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตาฝั่ง (สังกัดเทสบาลตำบลแม่ยวม) หมู่ที่ ๗

๑๒. ด้านสาธารณสุข

            ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำดิบ

            ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสิงห์

๑๓. ทรัพยากรธรรมชาติ

            ทรัพยากรป่าไม้ (ป่าสัก, ไม้แดง, ไม้เต็ง, ไม้รัง) เป็นทรัพยากรที่มีมากในพื้นที่ ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

๑๔. สถานที่ท่องเที่ยว

            ๑. พระธาตุจอมกิตติ หมู่ที่ ๑๓ บ้านจอมกิตติ


 

            ๒. พระธาตุดงคำ หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำดิบ


 

            ๓. ต้นสักใหญ่ หน่วยพิทักษ์อุทยานที่ สว.๓ บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๑๑


            ๔. โรงพักเก่าบ้านท่าตาฝั่ง หมู่ที่ ๗


 

๑๕. สินค้า/ผลิตภัณฑ์สำคัญ

            ๑. ดอกไม้ประดิษฐ์เอื้องแซะ

            ๒. พริกกะเหรี่ยงบ้านแม่กองคา

            ๓. ผ้าทอบ้านคะปวง

            ๔. กระเป๋าผ้าทอบ้านห้วยโผ

๑๖. ประเพณี วัฒนธรรม

            ๑. กิจกรรมตักบาตรกอง ประเพณีออกหว่า (ออกพรรษา)

            ๒. งานสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี

            ๓. ประเพณีเดินขึ้นดอยพระธาตุจอมกิตติ วันวิสาขบูชา