:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

4 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

ด้วยสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอเชิญชวนผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ตามวัน เวลา ดังกล่าว

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร