:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

9 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย, ออมสิน, ธ.ก.ส. และเครดิตยูเนียน วันอังคารที่ ๑๐ พฤฤษภาคม ๒๕๖๕

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร