:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: (13 เม.ย.66) เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ยวม และกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่ยวม จัดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

13 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.เทศบาลตำบลแม่ยวม นำโดยนายสงวน ศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรึตำบลแม่ยวม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการจัดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยบูรณาการร่วมกับโครงการชุมชนคนแม่ยวมร่วมใจ สานสายใยสุขภาพดี ของชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ยวม และกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่ยวม ณ ลานดงหอ บ้านคะปวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่ออนุรักษ์จารีต ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม  ซึ่งแสดงออกถึงความเคารพผู้สูงอายุ, ผู้ใหญ่ในชุมชน และสังคม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร