:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: (29 มี.ค. 66) เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11

29 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 19.00 น. เทศบาลตำบลแม่ยวม นำโดยนายสงวน ศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ และพนักงาน/เจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหา และร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญาหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร