:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: (28 มี.ค. 66) เทศบาลตำบลแม่ยวม ดำเนินการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน บ้านแม่กองคา หมู่ที่ 10

28 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่ยวม นำโดยนายสงวน ศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ และพนักงาน/เจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน บ้านแม่กองคา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหา และร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญาหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร