ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ยวม

 

 

“มุ่งสู่ความเป็นผู้นำทางการบริหารจัดการที่ดี พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา รายได้เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเอง ทำนุบำรุงภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

กิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยวม

24 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

22 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกิจกรรมการเปิดตัวโครงการของกลุ่มสมาชิกภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

21 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมการประชุมการรณรงค์เพื่อการลงทะเบียน ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และการขับเคลื่ยนสภาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2 ปี 2560

21 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวมจัดประชุมคณะทำงานยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

19 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมงานมหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชน ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม และหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการทุกกอง เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรบทบาทสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกับการประชุมสภาในการพิจารณาเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี” [2017-07-17]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ยวมทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม [2017-07-12]

คู่มือประชาชน โดยสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยวม [2017-06-09]

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 [2017-06-02]

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 [2017-05-09]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560 [2017-03-31]
ข่าวสาร จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ผลการสอบราคาจัดจ้าง [2017-06-15]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ (ครั้งที่ 3) ณ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2017-06-06]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการเมรุเผาศพ ครั้งที่2 ณ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยวม [2017-05-03]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการเมรุเผาศพ ณ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยวม [2017-03-24]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้างของโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยวม [2016-03-17]

เทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการดำเนินการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยวม [2016-03-17]
คุยกับนายก

2 + 2 = ? (สี่ , หก)

สินค้า OTOP เทศบาลตำบลแม่ยวม

ดอกเอื้องแซะ บ้านน้ำดิบ

น้ำมันงาบ้านท่าตาฝั่ง

ผ้าทอกระเหรี่ยงบ้านคะปวง

กระเป๋าผ้าทอบ้านห้วยโผ

พูดคุย / เสนอแนะ / ร้องเรียน

2 + 2 = ? (สี่ , หก)

คลิปวีดิโอ เทศบาลตำบลแม่ยวม

แม่สะเรียง

www.youtube.com/watch?v=UUDO6fmbecE

แม่สะเรียงเอ็นดูโร่ ทริปแม่ปราง

www.youtube.com/watch?v=R8G_seVvR1M

สถานการณ์น้ำท่วมดินสไลด์ อ แม่สะเรียง

www.youtube.com/watch?v=gVWolAiuxfo

แม่สะเรียง

www.youtube.com/watch?v=6KL_BwxWGYw